RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW/INTERESANTÓW

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Administratorem danych osobowych jest NATA SERVICE Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 4a/610, 65-119 Zielona Góra, NIP 783-177-60-66, REGON 369878018.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa dotyczących archiwizacji danych, zgodnie z ustawami podatkowymi.

7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji usługi.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.